top of page

Artikel 1

Definities Onder Yoga With Malika wordt verstaan eenmanszaak Yoga With Malika of alle fysieke locaties waar yoga door Yoga With Malika wordt aangeboden. Onder deelnemer wordt verstaan diegene die deelneemt aan de door Yoga With Malika verzorgde lessen, workshops, cursussen, evenementen of vakanties.

Artikel 2

Algemeen 2.1 Yoga With Malika is een éénmanszaak 2.2 Op alle door Yoga With Malika gesloten overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is de rechtbank die bevoegd is voor de plaats alwaar de vestiging gelegen is of word zelf bepaald door Yoga With Malika. 2.3 (Een medewerker van) Yoga With Malika kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wier gedrag daar aanleiding toe geeft.

 

Artikel 3

Toepasselijkheid en geldigheid 3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Yoga With Malika als opdrachtnemer optreedt. 3.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen overeenkomsten, dan wel deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Yoga With Malika uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 3.3 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaald volledig van toepassing.

 

Artikel 4

 Lessen, Workshops en andere services 4.1 Een deelnemer kan meedoen nadat hij zich online via de website geregistreerd heeft (of via de aangewezen methode) en Yoga With Malika het volledige bedrag voor deelname heeft ontvangen. Deelnemers zijn pas volledig ingeschreven nadat ze het gevraagde bedrag betaald hebben. Na uitvoering van het deelnameformulier of aanvraag ontvangen ze bevestiging (email, telefoon, ...). Hierin kunnen ook de betaalmodaliteiten vermeld worden indien nodig. Indien de betaling niet ontvangen wordt binnen de meegedeelde termijn, wordt de plaats vrijgegeven aan een andere deelnemer. 4.2 Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de Yogi op een wachtlijst geplaatst. De Yogi krijgt bericht van zodra er een vrije plaats is. 4.3. Yoga With Malika behoudt zich het recht voor om een geplande activiteiten te annuleren, als gevolg van overmacht of onvoldoende aanmeldingen. In dat geval zal het reeds betaalde inschrijfgeld integraal gerestitueerd worden aan deelnemer. 4.4 Het geldende rooster staat altijd op de website. Yoga With Malika behoudt zich het recht voor om ten aanzien van activiteiten organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen. Wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door Yoga With Malika, via vermelding op de website, via de nieuwsbrief en/of per e-mail en sociale media. 4.5 Annulering van de lessen, workshops en cursussen door de deelnemer kan uitsluitend via e-mail/telefonisch of via de webwite plaatsvinden en is voor het eerst aan de orde als deze Yoga With Malika heeft bereikt. Bij annulering tot 24 uur voor aanvangsdatum kan er wel nog uitgeschreven worden zonder enige kosten. Na 24 uur voor de les kan niet meer uitgeschreven worden via de website maar wel telefonisch of via email. Is het uitschrijven gevolg van ziekte met een doktersattest worden er geen kosten in rekening gebracht. Voor andere afwezigheden word er €10 in kosten gebracht en dienen ofwel in de volgende les betaald te worden (binnen de eerste 2 weken te volgen) of via bankoverschrijving op aangegeven rekeningnummer met.

 

Artikel 5

Privacy Yoga With Malika verbindt zich ertoe zich te houden aan de nieuwe GDPR regelgeving en alle verworven persoonsgegevens hieraan te onderwerpen. De verwerkingsverantwoordelijke van de contactgegevens is Dimitri Vantorre. Je kan Dimitri Vantorre telefonisch bereiken op 0496 48 78 90 of per mail op info@yogawithmalika.be. Het verwerkingsdoel van de verzamelde en nog te verzamelen persoonsgegevens is deze personen op de hoogte houden van alle yoga-gerelateerde evenementen georganiseerd door Yoga With Malika. De persoonsgegevens zullen onder geen enkel beding aan enige andere commerciële of nationale of internationale organisatie of land worden doorgegeven. De persoonsgegevens worden bijgehouden totdat de persoon in kwestie aangeeft dat hij/zij wenst dat zijn gegevens uit het bestand verwijderd worden. 5.1. Yoga With Malika gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens. 5.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemers is Yoga With Malika gevestigd op de Kortewildestraat 52 8902 Hollebeke. 5.3. Indien de deelnemer zijn persoonlijke gegevens aan Yoga With Malika overmaakt, worden deze in het bestand van Yoga With Malika opgenomen en worden ze verwerkt: voor het beheer van het klantenbestand en de aangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies, om de klant te informeren over wijzigingen en eventuele nieuwe producten en diensten, voor de verwezenlijking van informatie- en promotiecampagnes. De persoonsgegevens worden niet aan derden overgemaakt, met uitzondering van aan Yoga With Malika gelieerde ondernemingen die yoga- evenementen organiseren. 5.4 Tijdens events en yogasessies kunnen foto’s genomen worden en video opnames gebeuren. Deze opnames kunnen door Yoga With Malika gebruikt worden ter informatie, promotie en voor opleidingsdoeleinden. Het gebruik ervan door Yoga With Malika is kosteloos en niet beperkt tot sociale media, brochures, website, nieuwsbrieven, publicaties en pers. Deze foto’s en video’s zijn de uitsluitende intellectuele eigendom van Yoga With Malika en de fotograaf.

 

Artikel 6

Lesgevers en uurroosters 6.1 Uurroosters zijn indicatief en zijn slechts geldig voor de periode die op de website en betreffende flyer staat. De vermelde lesgever kan ten allen tijde door Yoga With Malika vervangen worden, indien nodig.

 

Artikel 7

Aansprakelijkheid 7.1 Yoga With Malika sluit elke aansprakelijkheid ten opzichte van haar deelnemer of iedere derde persoon uit, met uitzondering van (i) haar mogelijke aansprakelijkheid ten opzichte van haar deelnemer voor opzet of grove schuld in hoofde van Yoga With Malika of haar aangestelde; en (ii) haar mogelijke aansprakelijkheid bij overlijden of lichamelijk letsel van haar deelnemer ten gevolge van een doen of nalaten van Yoga With Malika. 7.2 Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. Elke deelnemer neemt deel aan de yoga lessen die worden aangeboden bij Yoga With Malika op eigen risico. Elke deelnemer begrijpt dat yoga een fysieke inspanning vereist die risico met zich kan meebrengen. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemer om medisch advies te vragen over de geschiktheid tot deelnemen aan de yoga lessen. Elke deelnemer neemt de volledige verantwoordelijkheid voor zijn/haar yoga beoefening, inclusief mogelijke blessures, ongevallen, materiële schade of diefstal die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met deelname aan de lessen en/of aanwezigheid in de lessen. 7.3 Noch Yoga With Malika, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de vestiging.

 

Artikel 8

 Slotbepaling 8.1 Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.

bottom of page